De Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar is ANBI geregistreerd.

In het kader van deze registratie is de stichting verplicht de hierna volgende gegevens te publiceren.


Fiscaalnummer: 28.15.321

Handelsregistersnummer: 41150861

Ibannummer: NL30 RABO 0368 0034 50

Financieel overzicht: zie jaarverslag onder kopje ‘documenten’

Statutaire doelstelling: De stichting heeft zonder winstoogmerk te doel de bevordering van het basisonderwijs in de gemeente Wassenaar. Zij beoogt daarbij onderwijs te doen geven op katholieke grondslag.


Functies bestuursleden:

Algemeen Bestuur:

Roy Pillen, voorzitter
Eric Zandbergen, penningmeester
Sander Piek, lid
Peter Suiker, lid

Dagelijks Bestuur:

Rob de Jong, directeur-bestuurder


Beleidsplan:  zie beleidsplan onder kopje ‘documenten’


Beloningsbeleid: het algemeen bestuur van de SKOW ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De directie van de instelling, inclusief de directeur bestuurder, valt evenals de medewerkers onder de CAO primair onderwijs 2014.